Soutěž Instagram Květen

 (copy)-instagram-příspěvek-1080x1080--px-(2)_optimized

 

 

Označte svou kamarádku a vyhrajte společně dárky v hodnotě 1600 Kč

První cena:  čistící gel Precleanse 150ml v hodnotě 1250 Kč

Druhá cena: multiactive toner 50ml v hodnotě 350 Kč

 

Chcete vyhrát první cenu?

Sledujte nás na instagramu od 24.5. do 30.5. (soutěžící musí sledovat profil @lefler_body_soul)

  1. Dejte srdíčko - to se mi líbí k soutěžnímu příspěvku 
  2. Do komentáře označte kamarádku, která by vyhrála druhou cenu (čím víc komentářů, tím větší šance na výhru)
  3. Chce kamarádka vyhrát také první cenu? Ať udělá to co ty:-) (body 1 a 2)

 

Lokalita: Česká Republika

Uzávěrka soutěže: 29.5.22 23:00

Vyhlášení 30.5. 20:00 Live na našem Instagramu

!! Když Vám někdo k Vašemu sdílení nebo do zprávy napíše naším jménem, že jste vyhrál a že máte navštívit jeho profil a registrovat se, tak to prosím ignorujte, jedná se o podvod.

 

Podrobné pravidla soutěže níže:

 

  

 

Pravidla Instagram soutěže 24.5.2022 - 30.5.2022

 

Níže uvedený text představuje úplná pravidla soutěže na Instagramu (dále pouze„soutěž“). Jedná se o jediný text, který úplně a závazně upravuje pravidla soutěže.

Pořadatel a organizátor soutěže

 

Organizátorem a pořadatelem soutěže je Markéta Löflerová Le Fler Body & Soul

IČ: 67999310

DIČ: CZ7752010464

se sídlem: Koněvova 2442, Praha 3, Žižkov

kontaktní údaje:

email: marlof@seznam.cz

telefon: +420603283156

www.le-fler.cz

(dále jen „pořadatel“). Pořadatelem ani organizátorem není provozovatel elektronické sociální sítě Instagram (dále jen „síť Instagram“).

Doba a místo konání soutěže Soutěž proběhne v termínu 24.5.2022 - 29.5.2022 (dále jen „doba konání soutěže“) na internetu a dále na území České republiky i mimo ni v místech v pravidlech uvedených.

Soutěžící

Soutěže se může zúčastnit fyzická́ osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která́ splní stanovená pravidla soutěže. Pro účastníky soutěže – fanoušky instagramové stránky lefler_body_soul (dále také pouze „fanoušky“) – platí (mimo jiné) následující pravidla:

Podmínkou účasti v soutěži je být k okamžiku, kdy se zájemce o účast v soutěži chce soutěže zúčastnit, již zaregistrován jako uživatel na síti Instagram a být fanouškem instagramové stránky Le Fler Body & Soul(@lefler_body_soul)

Každý soutěžící musí být kdykoliv schopen prokázat autenticitu svého instagramového profilu.

Soutěžící musí dodržovat veškerá pravidla použití sítě Instagram. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby,které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. Fotografie, texty, kresby nebo jiné výtvory a sdělení, která soutěžící uveřejní v rámci soutěže, (dále společně jen „vložený materiál“) nesmí odporovat právním předpisům České republiky, nesmí ohrožovat mravní výchovu dětí a mládeže a musí být etické (zejména nesmí obsahovat pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost apod.).

Soutěžící vstupem do soutěže publikací komentáře spolu s níže uvedenými náležitostmi potvrzuje, že: – je výhradním autorem veškerého vloženého materiálu, nebo že má řádný souhlas (spolu) autorů vloženého materiálu;

– má řádné souhlasy od všech osob zachycených na vloženém materiálu;

– má řádné souhlasy vlastníků jakýchkoliv věcí, ochranných známek, obchodních označení a jiných podobných nehmotných statků zachycených na vloženém materiálu, to vše k užití vloženého materiálu v soutěži v souladu s těmito pravidly a s pravidly sítě Instagram. Osoba, která nesplní kteroukoliv z podmínek účasti uvedenou v těchto pravidlech, se nemůže soutěže účastnit, a pokud se soutěže účastní, nemá nárok na výhru a může být kdykoliv ze soutěže bez náhrady vyloučena.

Mechanismus soutěže

 

V dnech 24.5.2022 - 29.5.2022 mají fanoušci možnost doporučit sledování instagramového profilu Le Fler Body & Soul (@lefler_body_soul) a přihlásit tak svou kamarádku/kamaráda do soutěže

1) Do soutěže bude zařazen každý komentář s jedinečným doporučením sledování profilu Le Fler Body & Soul 

2) Účastník soutěže musí sledovat instagramový profil Le Fler Body & Soul

3) Účastník soutěže o 1. Cenu musí dát like (označit, že se mu líbí) soutěžnímu příspěvku, dále označit do komentáře libovolný počet kamarádek/kamarádů prostřednictvím symbolu „@“, kteří by chtěli vyhrát 2. cenu

4)Pokud se oslovená kamarádka/kamarád chce účastnit soutěže o 1. Cenu, musí následně splnit stejné podmínky viz. bod 3

 

Výhry v soutěži a jejich oznámení

 

Výherce soutěže o 1. Cenu obdrží čistící Gel Precleanse 150ml od výrobce Dermalogica v hodnotě 1250Kč. Kamarád/kamarádka získá 2. Cenu a to Multiactive toner 50ml od výrobce Dermalogica   v hodnotě 350Kč. Jméno výherce bude oznámeno na Instagramové stránce profilu Le Fler Body & Soul (@lefler_body_soul) v živém vysílání 30. 5. 2022 ve 20:00. Vítězové budou vyzváni k zaslání svých doručovacích údajů a dalších kontaktních informací soukromou zprávou. Pokud vítězní fanoušci kontaktní informace podle pokynů ve výzvě nedoručí, ztrácejí na výhru nárok a tato propadá ve prospěch pořadatele.

 

Nárok na výhru dále ztrácí soutěžící, který nesplní některou z podmínek účasti v soutěži nebo neprokáže její splnění, a dále soutěžící, který jinak jedná v rozporu s těmito pravidly, nebo který je ze soutěže vyloučen. V případě, že vyloučenému účastníku soutěže již byla předána výhra, je povinen ji vrátit, a není-li to možné, uhradit pořadateli hodnotu výhry v penězích; tím není dotčena odpovědnost účastníka soutěže k náhradě újmy, včetně nehmotné, pořadateli, organizátorovi a nebo třetím osobám. Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.

Předání výher

 

Výhercům budou výhry zaslány na jimi uvedené adresy kurýrem či poštou. Výhry soutěžících, které z důvodů spočívajících nikoli na straně pořadatele nebo organizátora nebude možno doručit, propadají ve prospěch pořadatele.

Autorská práva, souhlas se zpracováním osobních údajů a schválení pravidel

 

Vstupem do soutěže soutěžící:

– souhlasí, se zpracováním osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

– potvrzuje, že byl pořadatelem coby správcem osobních údajů, případně z jeho pověření organizátorem coby zpracovatelem osobních údajů, informován o všech právech vyplývajících ze zákona, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. Účastník soutěže bere na vědomí, že souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat. Údaje poskytnuté účastníkem soutěže mohou, kromě organizátora a pořadatele soutěže, zpracovávat další osoby pověřené organizátorem nebo pořadatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zpracování údajů k marketingovým účelům.

 

Zpracovávané údaje budou zpřístupněny pořadateli a organizátorovi soutěže, všem zpracovatelům a osobám jinak zúčastněným na realizaci soutěže či jiných marketingových akcích organizátora nebo pořadatele soutěže, popřípadě osobě, které organizátor či pořadatel soutěže údaje předá. Účastník soutěže souhlasí ve smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Účastník soutěže si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese pořadatele.

Termín soutěže

24.5.2022 20:00 – 29.5.2022 23:00

Vyhlášení výherce: 30.5.2022

Rozesílka výher: do 14.6.2022

Ostatní ustanovení a podmínky soutěže

 

Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde,může být soutěžící ze soutěže bez náhrady vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu s pravidly soutěže či podmínkami nebo s obecnými zásadami poctivé soutěže a fair play. Rozhodnutí organizátora nebo pořadatele o vyloučením ze soutěže je konečné, bez možnosti odvolání.

Pořadatel a organizátor si vyhrazují právo považovat za podvodné takové instagramové účty, které mají méně než 30 sledujících, a soutěžícího s takovým účtem ze soutěže bez náhrady vyloučit.

Organizátor neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především za funkčnost internetu a elektronické sociální sítě Instagram) ani za jednání třetích osob na sociální síti Instagram či jinde na Internetu.

 Pořadatel ani organizátor soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry poté, co ji předal doručovateli (poště, kurýrovi apod.).

Organizátor ani pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi.

 

Účast v soutěži ani výhru nelze vymáhat soudní cestou.

Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k síti Instagram. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytuje soutěžící provozovateli sítě Instagram. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti musí být směřovány organizátorovi, nikoliv provozovateli sítě Instagram.

V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícími a organizátorem a pořadatelem řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

 

V Praze, dne 24.5.2022

 

 

 

 

 

Zpět do obchodu